#1 Naruto#2 Itachi#3 Sasuke#4 Sakura#5 Kakashi Chilling#6 Tuto Hinata#7 Gaara#8 Naruto Sexy No Justsu#9 Ino#10 Neji#11 Tsunade

Best around the web